11.2.3.6

Termin Szkolenia: dogodny dla podmiotu.

Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.3.6) – Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób przeszukujących statki powietrzne - do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w zakresie przeszukania statków powietrznych. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenie to jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma na celu uzyskanie następujących kwalifikacji:

a) znajomość ram prawnych w zakresie przeszukania statków powietrznych pod kątem ochrony;
b) znajomość konfiguracji rodzaju (rodzajów) statków powietrznych, które osoba ma przeszukiwać pod kątem ochrony;
c) umiejętność rozpoznawania przedmiotów zabronionych;
d) umiejętność odpowiedniego reagowania na przypadki wykrycia przedmiotów zabronionych;
e) znajomość sposobów ukrywania przedmiotów zabronionych; oraz
f) umiejętność przeszukiwania statków powietrznych pod kątem ochrony w stopniu wystarczającym, by, jeśli to możliwe, zapewnić wykrywanie ukrytych    przedmiotów zabronionych.

Ważność szkolenia: 5 lat

Powrót na górę