11.2.3.7

Termin Szkolenia: dogodny dla podmiotu.

Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.3.7) – Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób zajmujących się ochroną statków powietrznych - do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w zakresie ochrony statków powietrznych. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenie to jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma na celu uzyskanie następujących kwalifikacji:

a) znajomość sposobów ochrony statku powietrznego i zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do niego;
b) znajomość procedur plombowania statku powietrznego, w stosownych przypadkach;
c) znajomość systemów kart identyfikacyjnych używanych w porcie lotniczym;
d) znajomość procedur zatrzymywania osób i okoliczności, w których należy zatrzymywać osoby lub je zgłaszać;
e) znajomość procedur reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Ważność szkolenia: 5 lat

Powrót na górę