11.2.3.8

Termin Szkolenia: dogodny dla podmiotu.

Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.3.8) – Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem - do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w zakresie łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenie to jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma na celu uzyskanie następujących kwalifikacji:

a) znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń;

b) świadomość odpowiednich wymogów prawnych;

c) znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa, w tym obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony;

d) umiejętność odpowiedniego reagowania na przypadki wykrycia przedmiotów zabronionych;

e) znajomość procedur reagowania w sytuacjach awaryjnych;

f) znajomość wymogów i technik związanych z procedurą łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem; 

g) znajomość wymogów ochrony materiałów przewoźnika lotniczego stosowanych do przetwarzania informacji o pasażerach i bagażu.

Ważność szkolenia: 5 lat

Powrót na górę