11.2.3.9

Termin Szkolenia: dogodny dla podmiotu.

Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.3.9) – Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa lub mających dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego, albo identyfikowalnej poczty lotniczej - do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w zakresie stosowania środków kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa lub mających dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego, albo identyfikowalnej poczty lotniczej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenie to jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma na celu uzyskanie następujących kwalifikacji:

a) znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń;
b) świadomość odpowiednich wymogów prawnych;
c) znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa, w tym obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w łańcuchu dostaw;
d) znajomość procedur zatrzymywania osób i okoliczności, w których należy zatrzymywać osoby lub je zgłaszać;
e) znajomość procedur zgłaszania;
f) umiejętność rozpoznawania przedmiotów zabronionych;
g) umiejętność odpowiedniego reagowania na przypadki wykrycia przedmiotów zabronionych;
h) znajomość sposobów ukrywania przedmiotów zabronionych;
i) znajomość wymogów dotyczących zabezpieczenia ładunku i poczty;
j) znajomość wymogów przewozowych, w stosownych przypadkach.

Ważność szkolenia: 5 lat

Powrót na górę