Zatwierdzanie Przewoźników lotniczych ACC3, Zarejestrowanych Agentów RA3 i Znanych Nadawców KC3 w Państwach trzecich.

Firma Avsec Cargo posiada uprawnienia Unijnego Podmiotu Zatwierdzającego w zakresie ochrony lotnictwa.

Uzyskanie statusu ACC3 (przewoźnik ładunków lotniczych lub poczty lotniczej prowadzący przewozy z portu lotniczego państwa trzeciego do Unii) jest warunkiem, którego spełnienie jest konieczne w celu przewozu ładunku lotniczego lub poczty lotniczej do Unii Europejskiej (UE) lub Islandii, Norwegii i Szwajcarii, i jest wymagane na mocy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1998/2015.

Status ACC3 jest zasadniczo wymagane w przypadku wszystkich lotów, którymi przewozi się ładunek lub pocztę do celów transferu, tranzytu lub rozładunku w portach lotniczych UE/EOG. Właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Szwajcarii są odpowiedzialne za wyznaczanie określonych przewoźników lotniczych jako ACC3. Wyznaczenie przyznaje się w oparciu o program ochrony przewoźnika lotniczego oraz wyniki wizji lokalnej dotyczącej realizacji celów określonych
w liście kontrolnej przeprowadzonej przez unijny podmiot zatwierdzający ds. ochrony lotnictwa.

Oznacza to, że do dnia 1 lipca 2019 r. około 3000 baz operacyjnych przewoźnika lotniczego w portach lotniczych spoza UE i około 2000 zarejestrowanych agentów i znanych nadawców muszą zostać zatwierdzone przez unijne podmioty zatwierdzające ds. ochrony lotnictwa lub właściwy organ krajowy. Ponownego potwierdzenia ww. podmiotów należy dokonać w ciągu pięciu lat.

Avsec Cargo oferuje usługi zatwierdzenia przewoźników lotniczych do uzyskania statusu ACC3, agentów handlingowych w państwach trzecich RA3 oraz znanych nadawców KC3.

Link do unijnej bazy danych dotyczących bezpieczeństwa łańcucha dostaw

 

Powrót na górę