Napisz do nas: biuro@avsec.pl

Baza wiedzy

Start > Artykuły > Baza wiedzy > Krajowy Program Szkolenia – nowe wymagania

Krajowy Program Szkolenia – nowe wymagania

Avsec Cargo, jako lider rynku szkoleniowego w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, informuje, że w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, opublikowano Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwany dalej „KPS”. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847).

Nowy Krajowy Program Szkolenia

Nowo opracowany akt prawny niesie za sobą szereg zmian dla służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub przez niego nadzorowanych, podmiotów prowadzących działalność lotniczą oraz podmiotów prowadzących szkoleniową działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Wymagane jest bowiem dostosowanie programów szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz programów ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie przepisów dotychczasowych, do wymogów określonych w rozporządzeniu i przekazanie ich Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie do dnia 31 października 2021 r. Uaktualnione programy szkoleń oraz programy ponownej certyfikacji zatwierdza Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.

Ważne zmiany w KPS

Jedną z ważniejszych zmian jakie wprowadza Rozporządzenie są zmiany dotyczące tematyki szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. W związku z opracowanymi przez Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym Wytycznymi do opracowania programów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz materiałami szkoleniowymi do opracowania m.in. tematów dotyczących kultury ochrony i aktów bezprawnej ingerencji w poszczególnych programach szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, przedkładane Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego do zatwierdzenia programy szkolenia i programy ponownej certyfikacji powinny uwzględniać ww. wytyczne. Biorąc pod uwagę poszerzony zakres tematyczny, m.in. o katalog zagrożeń wewnętrznych, problematykę radykalizacji czy zasady postępowania w zakresie cyberbezpieczeństwa, liczba jednostek dydaktycznych przewidziana na przeprowadzenie szkoleń została odpowiednio zwiększona. Co za tym idzie, najbardziej popularne w ofercie Avsec Cargo szkolenia, czyli

przy czym wymiar jednej jednostki dydaktycznej to 50 minut. Zmianie ulega również forma przeprowadzenia szkoleń. Zgodnie z KPS, w formie e-learningowej mogą być realizowanie szkolenia okresowe.

Rozporządzenie uwzględnia ponadto zmiany w zakresie przeprowadzania sprawdzenia przeszłości kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa i operatorów kontroli bezpieczeństwa, osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień instruktora i instruktorów, osób ubiegających się o dostęp bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska, osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w strefie zastrzeżonej lotniska, wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym Komisji  (UE) 2019/103 z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia, a także wzmocnienia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa.

Platforma Avsec Control

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszym Klientów zachęcamy do skorzystania z Platformy Avsec Control, ułatwiającej zarządzanie dokumentacją szkoleniową w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz personalną w zakresie sprawdzenia przeszłości, a przede wszystkim bezpieczne przechowywanie danych tam zgromadzonych.

Aby dowiedzieć się więcej o zmianach wynikających z nowego aktu prawnego, zmianach wynikających z nowych przepisów dla Państwa firmy oraz produktach firmy Avsec Cargo, zapraszamy do kontaktu.